prager-stahl.cz / Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

 Všeobecné obchodní podmínky

společnosti PRAGER - STAHL HANDEL s.r.o., IČ: 148 92 341, se sídlem: Pobřežní 370/4, Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00

 

1.     Rozsah a platnost obchodních podmínek

 

1.1  Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemné smluvní vztahy při dodávkách zboží ze sortimentu společnosti PRAGER - STAHL HANDEL s.r.o., IČ: 148 92 341 (dále jen jako „prodávající“) třetím osobám (dále jen jako „kupující) vznikající na základě uzavřené kupní smlouvy (dále také jako „Smlouva[U01] “).

1.2  Jednotlivá ustanovení uzavřených Smluv se použijí na sjednané obchodní případy mezi prodávajícím a kupujícím přednostně před těmito VOP. Uzavřením Smlouvy odkazující na VOP je prodávající i kupující považují za nedílnou součást uzavírané Smlouvy.

1.3  Právní vztahy vznikající ze Smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím neupravené Smlouvou ani těmito VOP se řídí českým právem.

 

2         Vznik smlouvy

 

2.1 Jednotlivé Kupní smlouvy jsou uzavírány na základě závazných objednávek kupujícího adresovaných prodávajícímu zejména telefonicky, faxem, poštou, e-mailem nebo předaných osobně.

2.2  Závazná objednávka kupujícího by měla obsahovat

-      identifikační údaje kupujícího (jméno a příjmení či obchodní firmu, bydliště, sídlo či místo podnikání, rodné číslo nebo IČ, příp. DIČ), adresu místa dodání zboží, kontaktní telefon na kupujícího a jeho email,

-      přesnou specifikaci druhu a množství objednávaného zboží,

-      způsob dodání zboží (osobní odběr, dobírka, doprava zajištěná prodávajícím, doprava zajištěná kupujícím atd.), popř. podmínku INCOTERMS 2010

-      požadovaný termín dodání zboží

-      číslo objednávky, datum a podpis objednávky s čitelným uvedením jména, popř. funkce podepisující osoby.

Při absenci výše uvedených údajů nemusí být objednávka ze strany prodávajícího přijata.

2.3   Prodávající na základě přijaté řádné závazné objednávky kupujícího zašle či předá kupujícímu za účelem podpisu kupujícím potvrzení objednávky, v němž potvrdí druh zboží, jeho předpokládanou cenu a množství i termín plnění dodávky. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je prodávajícímu doručeno kupujícím podepsané [U02] potvrzení objednávky.

2.4   Kupující je oprávněn Smlouvu stornovat jen se souhlasem prodávajícího, a to pouze v případě, kdy nedošlo k odeslání či předání objednaného zboží kupujícímu. V opačném případě je kupující povinen prodávajícímu uhradit veškeré náklady mu vzniklé v souvislosti s poskytováním plnění (např. poštovné, balné a náklady na vrácení zboží, pokud je hradil prodávající).

2.5  Ve lhůtě 24 hodin od okamžiku uzavření Smlouvy je kupující oprávněn oznámit prodávajícímu její změnu týkající se objednaného zboží, a to některým ze způsobů uvedených v čl. 2.2 těchto VOP, což se prodávající zavazuje akceptovat pouze v případě, že do té doby již nevystavil na původně objednané zboží fakturu či nedošlo k odeslání nebo předání objednaného zboží kupujícímu. Neprovede-li kupující takovou změnu objednávky, je nadále Smlouva uzavřená dle čl. 2.2 až 2.4 těchto VOP považována smluvními stranami za platnou a závaznou.

 

3         Práva a povinnosti smluvních stran

 

3.1     Povinností prodávajícího je dodat objednané zboží řádně (v souladu se Smlouvou) a včas ve sjednaném místě plnění, povinností kupujícího je objednané zboží řádně převzít, což osobně či prostřednictvím třetí osoby (např. sjednaného dopravce) písemně potvrdí, a včas za něj zaplatit kupní cenu dle předem sjednané podmínky (splatnost, forma úhrady).

 

4         Distribuce zboží a způsoby jeho převzetí

 

4.1   Místem dodání je místo uvedené kupujícím v závazné objednávce, není-li Smlouvou stanoveno jinak.

4.2  Za okamžik dodání zboží kupujícímu se sídlem (místem podnikání, bydlištěm) na území České republiky se považuje předání zboží prvnímu dopravci k přepravě nebo okamžik, kdy si kupující převzal zboží v sídle nebo provozovně prodávajícího nebo kdy mu bylo toto převzetí umožněno prodávajícím.

4.3  Okamžik dodání zboží kupujícímu se sídlem (místem podnikání, bydlištěm) mimo území České republiky je stanoven dodací doložkou INCOTERMS 2010 obsaženou v objednávce kupujícího, pokud Smlouva nestanoví jinak. V případě absence doložky INCOTERMS 2010 se postupuje dle ustanovení čl. 4.2 VOP.

4.4  Dílčí plnění je možné jen po dohodě s kupujícím. V případě, že kupující odmítne převzít řádně dodané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady mu vzniklé s daným obchodním případem.

4.5   V případě, že si zboží přebírá přímo kupující v místě podnikání prodávajícího, potvrzuje jeho převzetí na dodacím listu, který obsahuje mimo jiné identifikační údaje a podpis kupujícího.

4.6  Kupující je povinen zboží prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží dle ust. § 427 odst. 1 a 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ObchZ“), a případně vady zjištěné při vynaložení péče řádného hospodáře oznámit prodávajícímu osobně, e-mailem či faxem nebo uvést do dodacího listu či mezinárodního nákladního listu bez zbytečného odkladu po takové prohlídce.

4.7  V případě doručování zboží prostřednictvím dopravce je kupující povinen před písemným potvrzením převzetí tohoto zboží zkontrolovat údaje uvedené na přepravním listě popř. mezinárodním nákladním listě. Pokud tyto nesouhlasí se skutečností, je porušen či jinak znehodnocen originální obal nesouhlasí počet balíků atd., je kupující povinen tuto skutečnost uvést na dodací list, mezinárodní nákladní list či přepravní list dopravce a sepsat s dopravcem zápis o škodě, případně zboží odmítnout jako celek, následně pak bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informovat prodávajícího.

4.8   Prodávající kupujícím zjištěnou včas oznámenou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Není-li možné vadu bezodkladně odstranit či dodat náhradní zboží, prodávající tak učiní v nebližším možném termínu. O tomto termínu prodávající kupujícího vyrozumí.

 

5         Dodací lhůty

 

5.1   Pokud nebylo ve Smlouvě dohodnuto jinak, bude kupujícímu zboží v souladu s přijatou závaznou objednávkou dodáno v následujících lhůtách:

a)    zboží, které bude mít prodávající na skladě, dodá zpravidla co nejdříve dle případné specifikace obsažené ve Smlouvě, přičemž dnem dodání se rozumí den odeslání kupujícímu či předání k přepravě pro kupujícího nebo den převzetí zboží kupujícím přímo od prodávajícího,

b)  zboží, které nebude mít prodávající na skladě, bude prodávajícím bez zbytečného odkladu obstaráno. O této skutečnosti vyrozumí prodávající bez zbytečného odkladu kupujícího, a to s uvedením předpokládaného termínu dodání. V případě, že kupující nevznese písemně námitky proti předpokládanému termínu dodání sdělenému prodávajícím, a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu po obdržení vyrozumění, platí, že s takovým termínem dodání souhlasí.

5.2   Prodávající splní dodávku ve sjednaném termínu, odevzdá-li zboží poslední den lhůty kupujícímu nebo dopravci k přepravě do místa určení.

5.3  Má-li kupující u prodávajícího nevyrovnané splatné finanční závazky (faktury), je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky zboží až do úplného vyrovnání závazků kupujícím, a to i v případě již dříve potvrzených objednávek. Po tuto dobu není prodávající v prodlení s plněním svých závazků. O dobu prodlení kupujícího s placením kupní ceny se termín dodání pozastavených dodávek prodlužuje. Ujednání čl. 9.2 těchto VOP tím není dotčeno.

 

6         Balení zboží a přeprava

 

6.1  Pokud kupující v objednávce nepopíše zvláštní způsob balení, je zboží baleno obvyklým způsobem pro daný typ výrobku, dané množství a dojednaný způsob přepravy.

6.2     Pokud nebylo dohodnuto jinak, prodávající zvolí pro něj ekonomicky nejvýhodnější způsob balení i typ zásilky.

 

7         Kupní cena

 

7.1  Kupní cena zboží dodávaného prodávajícím kupujícímu v souladu se Smlouvou je stanovena na základě ceníku prodávajícího platného v době objednání zboží či cenové nabídky poskytnuté kupujícímu, v podrobnostech platí dohoda smluvních stran, přičemž kupující s takto určenou kupní cenou bez výhrad souhlasí.

7.2   Jestliže se po uzavření smluvního vztahu podstatně změní náklady vztahující se k plnění předmětu smlouvy, smluvní strany sjednají písemný dodatek týkající se úpravy kupní ceny, a to způsobem, jakým byla uzavřena Smlouva.

 

8         Fakturace, platební podmínky a přechod vlastnictví a nebezpečí škody na věci

 

8.1     Při konkrétních nákupech sjednají prodávající s kupujícím zpravidla některý z níže uvedených způsobů placení kupní ceny zboží:

a)     platbu zálohově předem na základě proforma faktury,

b)    platbu bankovním převodem na účet prodávajícího na základě faktury vystavené prodávajícím, a to ve lhůtě splatnosti takové faktury,

c)    platbu v hotovosti v pokladně prodávajícího při převzetí zboží v sídle nebo provozovně prodávajícího či k rukám prodávajícího při převzetí zboží přímo od prodávajícího ve sjednaném místě dodání

Není-li způsob placení mezi stranami sjednán, určí tento způsob prodávající a tento vyznačí na faktuře.

8.2   Pokud je kupní cena hrazena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, je za provedenou považována teprve úhrada, která je připsána na bankovní účet prodávajícího.

8.3  Faktura či proforma faktura zpravidla obsahuje označení prodávajícího a kupujícího, specifikaci druhu a počtu zboží, datum vystavení faktury, výši kupní ceny, datum splatnosti kupní ceny, výši ceny za dopravu, popřípadě dalších v kupní ceně nezahrnutých položek a podpis osoby oprávněné jednat za prodávajícího.

8.4  Prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat uhrazení zálohy z kupní ceny, pokud se jedná o nestandardní zboží či zboží upravované dle přání kupujícího, přičemž na tuto zálohu prodávající na základě řádné závazné objednávky vystaví proforma fakturu, jakožto výzvu k platbě předem. Po uhrazení proforma faktury je závazná objednávka kupujícího prodávajícím neprodleně vyřizována.

8.5   Prodávající vystavuje opravný daňový doklad (dobropis) jen za níže uvedených podmínek:

a) jedná-li se o prodávajícím písemně uznanou reklamaci, kdy z důvodů nemožnosti prodávajícího nelze zajistit a poskytnout stejné či adekvátní náhradní zboží,

b) nesouhlasí-li dodané zboží s objednávkou a prodávající tuto skutečnost písemně uzná.

8.6  Úhrada dobropisu se standardně provádí převodem či zápočtem s dosud neuhrazenými splatnými fakturami. Smluvní strany se dohodly, že tuto úhradu lze započíst i na dosud nesplatnou peněžitou pohledávku prodávajícího za kupujícím (neuhrazenou fakturu). Návrh zápočtu předkládá kupujícímu prodávající. Žádost musí obsahovat číslo bankovního účtu kupujícího, kód banky a číslo dobropisu.

8.7   Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny.

8.8   Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího se sídlem (místem podnikání, bydlištěm) na území České republiky v době, kdy převezme zboží od prodávajícího nebo je mu toto převzetí umožněno prodávajícím. V případě, že je zboží doručováno prostřednictvím dopravce, pak v době, kdy prodávající předá toto zboží prvnímu dopravci.

8.9   Přechod nebezpečí škody na zboží na kupujícího se sídlem (místem podnikání, bydlištěm) mimo území České republiky je stanoven dodací doložkou INCOTERMS 2010 obsaženou v objednávce kupujícího, pokud Smlouva nestanoví jinak. V případě absence doložky INCOTERMS se postupuje dle ustanovení 8.8 VOP.

 

9         Sankce

 

9.1  V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu zákonný úrok z prodlení, jehož výše je dle § 369 odst. 1 ObchZ určena předpisy práva občanského.

9.2    V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

9.3    V případě, že se kupující dostane do prodlení s úhradou závazků vůči prodávajícímu delšího jak 60 dnů, nebo bude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení na majetek kupujícího, nebo bude kupující v likvidaci, je prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit. Veškeré pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu se stávají splatnými ke dni odstoupení od Smlouvy. Prodávající je oprávněn v tomto případě žádat o okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží.

9.4   Pro případ prodlení kupujícího s převzetím zboží, je kupující povinen nahradit škodu prodávajícímu, která mu tímto vznikne.

 

10      Závěrečná ustanovení

 

10.1 V zájmu zlepšení kvality služeb poskytovaných prodávajícím, v návaznosti na vývoj právního prostředí a s ohledem na obchodní politiku prodávajícího je prodávající oprávněn provést změny nebo úpravy těchto VOP. Prodávající na tuto změnu upozorní smluvní partnery v rámci webové prezentace www.prager-stahl.cz vždy v časovém předstihu. Prodávající je povinen vždy na webové adrese www.prager-stahl.cz oznámit datum nabytí účinnosti změněných nebo upravených VOP. Pokud smluvní partner nejpozději do 10 dnů přede dnem účinnosti změny nebo úpravy VOP písemně nesdělí prodávajícímu svůj nesouhlas se zněním změněných nebo upravených VOP, považuje se taková změna za druhou smluvní stranou odsouhlasenou a je vůči druhé smluvní straně účinná dnem účinnosti změny VOP.

10.2 V případě, že kterékoli ustanovení těchto VOP nebo kterékoli ustanovení Smluv, jejichž součástí tyto VOP jsou, bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení VOP ve Smlouvách, jejichž součástí tyto VOP jsou.

10.3 Není-li v konkrétní Smlouvě stanoveno jinak, považuje se v případě nedoručení písemnosti či odmítnutí přijetí písemnosti písemnost za doručenou 3. dnem od odeslání, a to při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýra i osobně. Při doručování elektronickou poštou se písemnost považuje za doručenou jejím odesláním na e-mailovou adresu. Písemnosti se zasílají na adresy uvedené v konkrétních smlouvách, případně na jiné adresy sdělené druhé smluvní straně.

10.4 Strany se dle zákona č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z tohoto závazkového vztahu či v souvislosti s ním budou rozhodovány v rozhodčím řízení ("RŘ") před jediným rozhodcem ad hoc, kterým jmenují Mgr. Terezu Vašíčkovou, osvědčení MSp ČR č. 492. Žalobu žalobce doručí na adresu Brno, Cejl 91, PSČ 602 00. Tato adresa je doručovací adresou rozhodce a současně místem, kde bude RŘ probíhat. Strany se dohodly, že poplatek za RŘ je nákladem řízení a je součtem částky šest tisíc korun českých a jedna a půl násobku výše soudního poplatku, jenž by byl v daném případě vybrán za řízení před obecnými soudy ČR dle platné legislativy a to do hodnoty sporu do jednoho milionu korun českých. V případě hodnoty sporu vyšší se tento poplatek za RŘ dále navýší o příslušnou výši soudního poplatku z přesahující částky. K celkové částce vypočítaného poplatku za RŘ bude dále přičtena DPH. U sporů s mezinárodním prvkem se poplatek za RŘ zvyšuje o polovinu, v RŘ s více než dvěma účastníky se zvyšuje za třetího a každého dalšího účastníka o pětinu. Dle způsobu výpočtu poplatku za RŘ je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši.  Zvláštní úkony v RŘ mohou být účtovány dle skutečných nákladů. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu poplatku za RŘ, zaplacený poplatek za RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, písemně bez ústního jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a to zejména Unii pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., působící na adrese, kde bude rozhodčí řízení probíhat, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Strany dohodly, že v RŘ se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování; uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na stránkách www.urmr.cz/vyvesni-deska.

10.5 Tyto VOP se použijí přednostně před smluvními podmínkami smluvních partnerů.

 

11      Platnost a účinnost

 

11.1  Tyto VOP nabyly platnosti a účinnosti dnem 1.11.2012.

 

 

Dolní navigace